Asociace škol evropských historických bojových umění

Magisterium: evropská bojová umění, vyučovaná profesionály

Magisterium - škola evropských historických bojových umění
Zakladatel školy, svobodný mistr šermu Peter Koza vyučuje své žáky již 40 let.
V roce 1984 se začaly pořádat první veřejné šermířské školy.
V roce 1991 vzniká česká škola historických bojových umění - MAGISTERIUM. 
V roce 1998 byla založena slovenská pobočka školyMagisterium Slovacum * .
O rok později se v Brémách otevírá pobočka Magisterium Teutonicum Borusium *, kterou jako kvestor vede Guenther Belis.
 
Během 20 let veřejného působení prošlo MAGISTERIEM více než 4000 frekventantů.
Řada z nich se stala vynikajícími učiteli šermu, choreografy či scénickými šermíři.
Magisterium pořádá  intenzivní semináře, kursy a exhibice nejenom v Čechách a na Slovensku, ale i v Německu, Rakousku, Itálii a USA.

Magisterium nabízí pestrou, kvalitní a bezpečnou výuku.  
Čerpáme z originálních šermířských kodexů - stavíme na historických pramenech, ověřujeme bojové techniky v praxi a v různých podobách je představujeme odborné i laické veřejnosti. Vyvinuli jsme systém teoretického i praktického vzdělávání, ve kterém jsou zapojeni učitelé i žáci rovným dílem. Neustále prověřujeme teoretickou i praktickou kvalifikaci lektorů a motivujeme je k trvalému profesnímu růstu. Pečlivě dbáme na maximální míru bezpečnosti pro žáky, účinkující i diváky.

POSLÁNÍ ŠKOLY

Seskupení Magisterium je neformální občanské sdružení, založené pro studium, obnovu a uchovávání historických bojových umění se zaměřením především na různorodé styly boje Evropy. Tyto bojové styly nezískává izolovaně, ale v propojení s příslušnou dobovou kulturou, filozofií, zvyky a věcmi každodenního života. Samostatnou částí poslání Magisteria je náprava vžitých omylů a nepravdivých klišé u laické i odborné veřejnosti na téma zbraní, zbroje, boje a jeho kultury. Rovněž pak si Magisterium klade za cíl vykonávat osvětu ve prospěch umělecké, šermířské a obecně odborné kvality veřejných produkcí v oboru historických bojových umění.

NAPLNĚNÍ

Z pohledu naplnění poslání Magisteria jeho členové a sympatizanti pěstují, předvádějí a vyučují historická bojová umění dle dochovaných historických materiálů. Organizují tématické školy specializovaných stylů boje, semináře a symposia, sestavují choreografie soubojů i bitevních scén pro divadelní jeviště, televizi a film. V rámci své náplně hledají a nacházejí výrazové prostředky pro věrohodné, umělecky hodnotné a hlavně bezpečné a zdraví neohrožující inscenační postupy.

PRAVOST

Samostatnou oblastí ověřování funkčnosti a tedy i pravosti rekonstruovaných bojových postupů jsou individuální kontaktní boje a hromadné turnaje, pro které škola vytvořila a dotváří sestavu pravidel, zásad bezpečného výkonu a soubor předepsaných ochranných pomůcek. Bojová utkání jejich členů jsou součástí kalendářního cyklu činnosti Magisteria. Magisterium rovněž vystupuje proti jakékoliv formě kontaktního boje, při kterém není zajištěna adekvátní bezpečnost účastníků a celková morálně-estetická úroveň jeho provedení.

ODKRÝVÁNÍ

K úrovni poznání historických bojových umění a především šermu přispívá škola překlady děl starých mistrů bojových umění a tím, jejich dešifrováním a vysvětlováním, ale také vlastní autorskou publikační činností svých členů.

FILOZOFICKÁ STRÁNKA

Škola usiluje o formování šlechtictví ducha a touhu následovat ideál rytířství. Za tím cílem předkládá svým absolventům etické normy, dotvářející model chování těch, kteří své umění zacházet se zbraněmi dobudou na půdě školy. Vychází přitom z kodexu cti a zásad pěstování ušlechtilých mravů ve smyslu tradicí mistrů starých bojových umění.

HODNOCENÍ

Ti, kdo projdou výukou Magisteria obdrží šermířský list (patent), který je odrazem jejich kvalit bojovníků ve stupních od učně až po mistra. Škola odvozuje svůj název Magisterium od zásady motivovat své absolventy k bojovému mistrovství a odborně je k němu vést. Proto je hlavním vyučujícím školy vždy mistr, nebo osoba, požívající autoritu mistra příslušného bojového umění.ZÁVAZKYKaždý, kdo je členem a absolventem Magisteria skládá slib. Ten, kdo slib poruší (nebo jej odmítne), nepožívá výhody členství a ztrácí nárok být školen členy této školy. Každý z členů Magisteria usiluje o povznesení úrovně a dobrého jména evropských bojových umění. Pro členy Magisteria platí nepsaná zásada: škola disponuje vědomostmi a nabízí je všem dle hesla: Není hanba něco nevědět, hanba je nevědomým zůstat!