Asociace škol evropských historických bojových umění

bezpečnost především

Bezpečnost je jedním z nejdůležitějších atributů výuky v systému Magisteria - ať už jde o bezpečnost studentů, učitelů nebo diváků. Velmi striktně dohlížíme na dodržování pravidel, která sestavili zakladatelé školy na základě vlastních praktických zkušeností. Nedodržování těchto pravidel má za následek okamžité a trvalé vyloučení z výuky.

Účastník školení či semináře se pohybuje pouze ve vymezených prostorách v předepsané výstroji a s výzbrojí, která je zkontrolovaná při otevření turnusu a vyučujícím schválena. Účastník odpovídá za úplnost a perfektnost výstroje a výzbroje během nácviku nebo předvádění jednotlivých akcí nebo připravených choreografií. V případě potřeby má účastník možnost zapůjčit si erární schválenou výzbroj či výstroj.

  1. Používání zbraní je dovoleno pouze ve vyučovacích prostorách pod dozorem a dle příkazů vyučujícího, nebo jím určeného zástupce.
  2. Účastník nastupuje na školení a na každou lekci koncentrovaný a bez požití alkoholických nápojů, drog nebo jiných látek, které mají negativní vliv na pozornost, soustředění nebo reakční doby. V případě, že se tak stane, má vyučující právo vykázat účastníka z lekce nebo z celého turnusu. Postup a rozsah postihu stanovuje školitel individuálně dle školního řádu.
  3. Při cvičení se zbraní účastník vždy dbá na to, aby v jeho bezprostředním okolí nebyla jiná osoba, které by mohl způsobit újmu. Při párovém cvičení nezačíná nácvik, dokud nedostane pokyn od cvičitele nebo dokud nepozdraví soupeře zbraní a soupeř neodpoví. Pozdrav (opětovaný) je důkazem párové připravenosti a soustředění se na výkon.
  4. Účastník se zavazuje výkon každého útoku podřídit poučení cvičitele a starostlivě dbát o to, aby soupeři nezpůsobil ublížení nebo škodu ani záměrně ani z nedbalosti…
  5. Účastník hlásí cvičiteli každou momentální nebo trvalou překážku, která mu zabraňuje podat plnohodnotný výkon, především však zdravotní problémy a omezení nebo závady na výstroji nebo výzbroji.
  6. Jestliže při spolehlivém a správném simulovaném šermířském útoku nemůže nastat zranění, je si každý účastník vědom toho, že jakékoliv zranění při správném výkonu, které se stane jemu, je způsobeno buď z části nebo plně jeho vinou. Účastník zároveň prohlašuje, že si je plně vědom nebezpečnosti nácviku a předvádění bojových scén, které postupuje na vlastní riziko. Z toho důvodu se proto zříká jakýchkoli obviňování partnera z nešikovnosti nebo zlého úmyslu, ale podřídí se odbornému posouzení příčin zranění ze strany cvičitele a bude respektovat jeho rozhodnutí.
  7. Jestliže dojde ke zranění, účastník ho ihned ohlásí cvičiteli a v případě potřeby poskytuje první pomoc. Toto se týká i vlastních malých zranění.
  8. Svým jednání bude každý zúčastněný podporovat plynulý, koncentrovaný a bezkonfliktní průběh výcviku a v rámci něho nebude rušit skutky, zvuky nebo dotyky a nebude ohrožovat spolehlivost výkonu cvičitele, svého nebo jiných účastníků. Během výkonu bojové akce vlastní, nebo kohokoli jiného neosloví nikoho ze zúčastněných.
  9. Jestliže nastane poškození či porucha zbraně nebo výstroje, nepokračuje ve cvičení, dokud není chyba odstraněna nebo poškozená pomůcka vyměněna. Případně respektuje další řešení stanovená cvičitelem (pomalejší rychlost výkonu atd.)
  10. Níže podepsaní potvrzují svými podpisy, že byli poučeni o bezpečnostních pravidlech této školy a budou je v plném rozsahu dodržovat.