Asociace škol evropských historických bojových umění

kvalifikační systém Magisteria

Magisterium - škola evropských historických bojových uměníSystém kvalifikačních tříd jsme odvodili ze systému, jakým se hodnotili španělští středověcí a renesanční šermíři, protože nabízel nejširší rozlišovací škálu a hlavně vystihoval nejlépe, o co v hodnocení bojovníků jde.

Náš systém zná čtyři stavy:
- Stav bojovníků - začátečníků - TYROS
- Stav učňů - LUXORES
- stav tovaryšů - LICAENCIATES
- stav mistrovský: podmistři - LANISTAE a mistři - MAGISTRES

 


 

Stav bojovníků - začátečníků - TYROS

- ti, kteří své bojové umění nabývají předchozí praxí, nebo absolvovali školu, jejíž látka se pro ně ještě nestala druhou přirozeností.

Stav učňů - LUXORES

- ti, kdo již ze šermu něco umí (učí se to), ale jejich návyky nejsou dobudovány a je zapotřebí je korigovat a stabilizovat. Proto také musejí stejně jako bojovníci každým rokem absolvovat proškolení a sami nejsou s to kvalitně a uceleně své poznatky předávat.

Stav tovaryšů - LICAENCIATES

Jsou zralí a částečně stabilizovaní šermíři, kteří samostatně usměrňují svůj růst a spíše pro doplnění vědomostí a vybroušení stylu potřebují jednou za čas projít školou. Ten čas je u mladších tovaryšů 2 roky a u sarších tovaryšů 3 roky.

Stav podmistrů - LANISTAE
Stav mistrovský - MAGISTRES

Ti jsou již zcela stabilizovaní a svoji kvalifikaci si nemusí obnovovat a je jenom na nich osobním sebehodnocení, zda potřebují proškolit, protože by bylo naivní věřit, že kdo již jednou něco umí, umí všechno. A hlavně: u nich je jisté, že jakmile v něčem zpozorují svoji slabinu, sami iniciativně vyhledají poučení. Škola MAgisterium má zásadu : není hanba něco neumět, hanba je setrvat v neumění, zvláště, nabízí - li se šance to změnit.


Všechny tyto stavy se dělí na (služebně) mladší - minor a starší - maior. Uvnitř tohoto podstupně je pak každý pořadím dosažení první - primus a druhý - secundus.V případě nutnosti je možno odstupňování dále rozšířit na třetí - tertius a čtvrtý - quartus. Toto rozdělení se netýká stavu mistrovského, kde jsou pouze služebně starší a mladší.
Kvalifikačního stupně lze dosáhnout:
  1. a/ aprobací - tedy prozkoušením před mistrem nebo komisí
  2. b/ absolvováním školy, kde je aprobace součástí ukončení běhu školy
  3. c/ asistencí - zvolí - li mistr někoho jako svého asistenta, nedělá to bez uvážení a během asistence jej mnohostraně prověří
  4. d/ účinkováním - to když má mistr příležitost dlouhodobě sledovat něčí výkony  a hodnotit na nich jeho růst, nebo dotyčný sám nastuduje hodnotné představení, postavené na jeho výjimečném výkonu a formou "přehrávky" toto představení veřejně předvede mistrovi nebo komisi.
  5. e/ výdrží - tento způsob není neomezený a váže se na bojovníky, kteří po posledn aprobaci nebo škole dosáhli hodnocení nejméně mladího tovaryše a jejichž výkony jsou stabilní. Tu pak může mistrzvednout stupeň o půl z mladšího na staršího - pouze ale jednou za život šermíře a pouze za odúčinkovaný čas dvojnásobku délky, než je tomu u běžného postupu (dáno platností patentu).